VQ: Vector Quantization

مکانیزم Vector Quantization) VQ)


کوانتیزاسیون برداری برای فشرده سازی تصویر

کوانتیزاسیون برداری از رو شهای کارآمد در فشرده سازی تصویر است. ساده بودن عمل کدگشایی که سادگی پیاده سازی سخت افزاری را موجب می شود و نرخ بیت پایین کد فشرده، به محبوبیت آن افزوده است. کوانتیزاسیون برداری شامل سه مرحله زیر است:

 آموزش کتابچه کد: در این مرحله تعدادی تصاویر به عنوان  تصاویر آموزشی در نظر گرفته می شود. این تصاویر به بلوک های  غیرهم پوشان به اندازه ثابت تقسیم می شوند. الگوریتم آموزش، مجموعه بلوکهای به نام کلمه کد با تعداد محدود (128، 256،   512 و 1024 ) را چنان می یابد که در مجموع بتوان با کمترین  تخریب در تصاویر، بلوکهای آنها را تخمین زد.

کد کردن: در این مرحله تصویر فشرده به بلوک هایی غیرهم پوشان با اندازه مشخص تقسیم می شود. سپس برای هربلوک، کتابچه کد مورد جستجو قرار گرفته و بسته به میزان شباهت بر اساس فاصله اقلیدسی نزدیکترین کلمه کد به بلوک کدشده پیدا می شود  و اندیس نزدیکترین کلمه کد در کتابچه کد برای بلوک جاری مورد استفاده قرار می­گیرد. کد تولید شده نهایی را جدول اندیس می نامند.
کدگشایی : در این  مرحله هر اندیس ازجدول اندیس، با کلمه کد معادل از کتابچه کد جایگزین شده و در نهایت کل تصویر بازسازی می شود.

 

ادامه مطلب
<< 1 2 3