VQ: Vector Quantization

الگوریتمهای خوشه بندی

 روشها یا الگوریتمهای خوشه بندی

در ابتدا با الگوریتمهای ابتکاری آشنا میشویم

در مسائل مختلف همیشه به دنبال بهترین جواب یا به اصطلاح در جستجوی جواب بهینه هستیم. مطمئنا در بعضی مسائل ، جواب دقیقی بدست نمی­ آید و باید به جستجوی جوابی بهینه بود.

الگوریتم‌های فراابتکاری یا فراتکاملی یا فرااکتشافی نوعی از الگوریتم‌های تصادفی هستند که برای یافتن پاسخ بهینه به کار می‌روند.

الگوریتمای فراابتکاری شاخه ای ازالگوریتمای بهینه سازی هستند

الگوریتمای بهینه سازی  به دو دسته الگوریتمهای دقیق (exact) و الگوریتم‌های تقریبی (approximate algorithms) تقسیم‌بندی می‌شوند.

  

ادامه مطلب

انواع خوشه بندی

برای  گروهبندی داده های یک مجموعه دیتاست ، روشهای مختلفی وجود دارد اما به صورت یقین نمیتوان گفت که کدام روش ،بهینه تر است و این خود کاربر است که باید با توجه به هدف، شرایط وداده های موجود،یکی از روشهای موجود را برگزیند. روشهای ذیل،روشهایی هستند کاربردی که بطور مختصر درباره هریک توضیح داده می­شود.


 

ادامه مطلب

خوشه بندی (Clustering)

Clustering  یا خوشه بندی چیست؟

خوشــه بندی بــه دلیل توانــایی و قابلیتهــای بــالایی کــه در تلخیص اطلاعات و دسته بندی آنها دارد مورد توجه محققان و پژوهشگران علوم مختلـف قرار گرفته است. در مهندسی از خوشـه بندی بـرای فشرده سـازی تصـویر، فشرده سـازی صـوت، تشـخیص گوینده­ ی گفتار، تشخیص چهره­ ی افراد، بازیـابی عکـس، تحلیـل سـیگنال رادار، شناسـایی پارازیت، تقسیم بندی و تحلیل تصاویر مـاهواره­ ای و تصـاویر پزشـکی اسـتفاده می­ کننـد.در پزشکی از خوشه­ بندی برای شناسایی پروتئین هـا، ژن ­هـا، عوامـل بیمـاری­ زا، میکروب ­هـا و بــرای شناســایی راههــای درمــان بیماریهــا و تهیــه­ ی دارو اســتفاده می­ کننــد.  

 

ادامه مطلب

مکانیزم Vector Quantization) VQ)


کوانتیزاسیون برداری برای فشرده سازی تصویر

کوانتیزاسیون برداری از رو شهای کارآمد در فشرده سازی تصویر است. ساده بودن عمل کدگشایی که سادگی پیاده سازی سخت افزاری را موجب می شود و نرخ بیت پایین کد فشرده، به محبوبیت آن افزوده است. کوانتیزاسیون برداری شامل سه مرحله زیر است:

 آموزش کتابچه کد: در این مرحله تعدادی تصاویر به عنوان  تصاویر آموزشی در نظر گرفته می شود. این تصاویر به بلوک های  غیرهم پوشان به اندازه ثابت تقسیم می شوند. الگوریتم آموزش، مجموعه بلوکهای به نام کلمه کد با تعداد محدود (128، 256،   512 و 1024 ) را چنان می یابد که در مجموع بتوان با کمترین  تخریب در تصاویر، بلوکهای آنها را تخمین زد.

کد کردن: در این مرحله تصویر فشرده به بلوک هایی غیرهم پوشان با اندازه مشخص تقسیم می شود. سپس برای هربلوک، کتابچه کد مورد جستجو قرار گرفته و بسته به میزان شباهت بر اساس فاصله اقلیدسی نزدیکترین کلمه کد به بلوک کدشده پیدا می شود  و اندیس نزدیکترین کلمه کد در کتابچه کد برای بلوک جاری مورد استفاده قرار می­گیرد. کد تولید شده نهایی را جدول اندیس می نامند.
کدگشایی : در این  مرحله هر اندیس ازجدول اندیس، با کلمه کد معادل از کتابچه کد جایگزین شده و در نهایت کل تصویر بازسازی می شود.

 

ادامه مطلب
<< 1 2 3