VQ: Vector Quantization

تحلیل VQ با k-means

تحلیل  VQ  با k-means    

 

  1. دریافت تصویر به عنوان  داده  ورودی
  2. تبدیل به تصویر سیاه سفید
  3. بدست آوردن اندازه تصویر
  4. مشخص کردن اندازه  بلاک یا همان بردارهای آموزشی (bs : block size)، جهت تبدیل ماتریس (تصویر) به بلاکهای مشخص 
ادامه مطلب

خوشه بندی با الگوریتم k-means

خوشه بندی با الگوریتم k-means

الگوریتم k-means یکی از الگوریتمهای خوشه بندی به صورت غیر نظارت شده و بدون استفاده از برچسب، است که برای تولید کدبوک مورد استفاده قرار می گیرد که در نوع خود دارای معایب و محاسنی است.

k-means یک الگوریتم تکرار شونده است: از یک نقطه ای شروع میشود-یک بدنه تکرارشونده دارد – و با مشخص نمودن شرط توقف به پایان می رسد.

  

ادامه مطلب